HLEDEJ
naradi-dewalt@msn.com

Reklamace

V případě reklamace má kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (dle § 598 občanského zákoníku). Vaše reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. Reklamované zboží nám zasílejte výhradně na adresu Podkrušnohorská 240, Litvínov 8, 43603. Reklamované zboží nám nezasílejte na dobírku, nebude přijmuto! Zákazník nebo příjemce má povinnost překontrolovat při převzetí zboží neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě nesrovnalostí nebo porušení balíku, sepište s řidičem protokol o porušenosti balíku. V opačném případě se vystavujete nebezpečí zbytečných průtahů a komplikací při řešení reklamace.

 

Uplatnění reklamace 

1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu.
Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě (prodejním dokladu) a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (posádky vozidla) jako podklad pro uplatnění reklamace. Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou.
Tyto vady, tj. vady zjistitelné zevní kontrolou při dodání zboží, je kupující povinnen reklamovat ihned po převzetí zboží. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě (prodejním dokladu) neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít.

2. Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.

3. Pokud kupující po rozbalení zboží zjistí jeho poškození, je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží. Pokud tak neučiní a při předání zboží neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít (odstavec I), nebude jeho reklamace uznána.

4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.

5. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil.
Při reklamaci je kupující povinen předložit smlouvu, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit.
Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Při reklamaci sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.

6. Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu doporučeně spolu s údaji a doklady podle odstavce 5 na adresu Podkrušnohorská 240, Litvínov, 43603. Před odesláním zboží nás kontaktujte na tel 473 111 101, nebo prostřednictvím emailu reklamace@peddy.cz.

Vyřizování reklamace 

1. Nebude-li moci prodávající z důležitých důvodů vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě, je na základě souhlasu kupujícího oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě delší s tím, že pokud bude reklamace řešena výměnou zboží, které bylo koupeno na objednávku, bude lhůta pro vyřízení reklamace shodná s původní dodací lhůtou.

2. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace.
Zejména je povinen, jedná-li se o méně rozměrné zboží, toto zabalit a předat prodávajícímu.
Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.

3. V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Pokud to povaze věci neodporuje nebo pokud se neprokáže opak, má se zato, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, existoval již při převzetí zboží.

5. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží je možná pouze tehdy, jde-li o vadu odstranitelnou. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.

6. U vad reklamovaných v záruční době, které nelze odstranit, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

9. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.

 

Vyloučení odpovědnosti za vady 

1. U výrobků z přírodních materiálů nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.

2. U výrobků, zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně, nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce.

3. V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu.

4. Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním, změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku neodborné údržby nebo nevhodného skladování.

5. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží:
a) které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího, nebo vznikly v důsledku vnějších událostí
b) které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím
c) které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu)
d) které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání
e) které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu

6. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly při dopravě a montáži zboží, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že kupujícího upozorní na nevhodnost přistaveného dopravního prostředku v případě, kdy si dopravu kupující zajišťuje sám.
Trvá-li kupující i přes upozornění prodávajícího na odvozu nevhodným dopravním prostředkem, vyznačí tuto skutečnost prodávající do dodacího listu nebo do faktury.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy k reklamaci,
volejte na naší infolinku 476 111 101 nebo napište na email info@peddy.cz

 

zpět